Category Archives: ആയുര്‍വ്വേദം

ആയുർവേദത്തിന്റെ `നാനോ`തലങ്ങൾ

[ Full Text - Source: August 2013 issue] ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിഗഹനതയും ഉദാരതയും ഒന്നിച്ചുസമ്മേളിക്കുന്ന, അതിന്റെ പ്രായോഗികതയുടെ ലോകത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോകുന്നത്. ആയുർവേദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാരമായ വാക്കാണ് പ്രഭാവം- ഈ വാ ക്കിനെ നിത്യോപയോഗത്തിലൂടെ ഇത്രയും വളർത്തിയെടുത്തത് ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തലതൊട്ടുപ്പന്മാർ ആരുമല്ല; ഭാരതത്തിലെ സാധാരണക്കാരാണ്; അമ്മമാരാണ്. അരിഷ്ടങ്ങൾ, ആസവങ്ങൾ, ഘൃതങ്ങൾ, കഷായങ്ങൾ, … Continue reading

Posted in ആയുര്‍വ്വേദം, ഗൃഹവൈദ്യം Tagged , ,

സ്വപ്നത്തകർച്ചയും അർബുദവും

[ Full Text - Source: July 2013 issue]         സൃഷ്ടികൾ രണ്ടുണ്ട്‌- മണ്ണ്‌ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ മണ്ണുകൊണ്ട്‌ കലമുണ്ടാക്കുന്നത്‌ ജീവസൃഷ്ടിയാണ്‌. മകൻ എങ്ങനെ വളരണമെന്ന്‌ അച്ഛനും അമ്മയും ഇച്ഛിക്കുക; തന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഡോക്ടർന്മാരേയുള്ളൂവെന്നിരിക്കെ, മകൻ എഞ്ചിനീയറായാൽ യാതെരു ഫലവുമില്ലെന്ന്‌ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, മകനെ ഡോക്ടറാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ നിർബ്ബന്ധിക്കും. ഇങ്ങനെ മകന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച്‌ … Continue reading

Posted in ആതുരവൃത്തം, ആയുര്‍വ്വേദം Tagged , , ,

ഗവേഷണങ്ങളുടെ സമഗ്രതയില്ലായ്മ

[ Full Text - Source: September 2012 issue ] യകൃത്തിന്‌ കുറേ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്‌; പ്ളീഹയ്ക്ക്‌ കുറേ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്‌; ഹൃദ യത്തിന്‌ കുറേ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്‌- പേശികളാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയ ത്തിന്റെ പേശികളുടെ പ്രത്യേകതയും കൈയ്യുടെ പേശികളുടെ പ്രത്യേക തകളും ഒന്നല്ല; എല്ലാം പേശിയാണെന്നുപറഞ്ഞിട്ട്‌ കാര്യവുമില്ല. അവയിലൊ രു മുഴയുണ്ടാകുമ്പോൾ; അവയിലൊരു ജീർണ്ണതയുണ്ടാകുമ്പോൾ- പേശി യിലൊരു … Continue reading

Posted in ആയുര്‍വ്വേദം, ശാസ്ത്രം Tagged , , ,

അർബുദരോഗം: ആയുർവ്വേദ ദർശനവും ചികിത്സയും

[ Full Text - Source: August 2012 issue ] ഭാരതീയ ആയുർവ്വേദം അർബുദരോഗത്തെ; കാൻസർരോഗത്തെ മഹാ രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിലല്ല പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌- കാൻസറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ നിലയും പൗരാണിക നിലയുംതമ്മിൽ ഒരുപാട്‌ അന്തരമുണ്ട്. കാൻസർരോഗം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കാലമാണിത്‌; ഇന്നതി ന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ധാരാളമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്‌- കാൻ സറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ പരിമിതപരിമാണത്തിലാണ്‌ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടംവരെ നിലകൊണ്ടത്‌. … Continue reading

Posted in ആയുര്‍വ്വേദം Tagged , , ,

ഗൃഹവൈദ്യം

[ Full Text - Source: September 2011 issue ] ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ. കർഷകരായിരുന്നു ജനങ്ങൾ. കൃഷിയായിരുന്നു മുഖ്യതൊഴിൽ. ഏത്‌ തൊഴിൽ ലഭിച്ചാലും സസ്യങ്ങളോടും വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളോടുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമാത്രമാണ്‌ ജീവിതം പുലർത്തിപ്പോന്നത്‌. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ കുറച്ചുനേരമെങ്കിലും കൃഷിയിടത്തിൽ പണിയാതെ മറ്റുജോലിക്ക്‌ പോയിരുന്നവർ നന്നേ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വ്യായാമവും അഭിമാനത്തോടുകൂടി അന്ന്‌ … Continue reading

Posted in ആയുര്‍വ്വേദം Tagged ,